Sample Photo
  Trang chủ UTC2
TRANG THÔNG TIN ĐĂNG NỘI TRÚ ONLINE

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ Ở NỘI TRÚ

(Nhập SBD dạng GSA.XXXX nếu bạn là thí sinh mới trúng tuyển)
Mã sinh viên: Đợt đăng ký:
                                  
Mã SV (Số báo danh): Họ và tên:
Ngày sinh: Học tại lớp:
Đối tượng: Khu vực:
Diện ưu tiên:
Trạng thái duyệt:
Lý do:
Trạng thái xếp phòng:
Tòa nhà-Tầng-Phòng:
Sơ đồ phòng: Sơ đồ ký túc xá